Årsmöte 2016

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Hembygdsförenings årsmöte 2016-03-01.


1.Mötet öppnas

•Mötet öppnas av Ronald Appelqvist.

•Parentation avhölls och Curt läste en dikt av Nils Ferlin. Avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut.

2.Godkännande av kallelse till mötet

•Kallelsen godkändes.

3.Fastställande av föredragningslista

•Föredragningslistan godkändes.

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet

•Till ordförande valdes: Rolf Lindell och tillsekreterare Lennart Karlsson

5.Val av två justerare tillika rösträknare

•Till dessa poster valdes: Judy Olsson och Lennart Hultman

6.Verksamhetsberättelse för 2015

•Föredrogs av Ordförande Ronald Appelqvist.

•Judy Olsson frågade om besökare på musikaftonen den 12 nov, fick svaret ett 50-tal personer.

7.Kassarapport och revisionsberättelse för 2015

•Rapporten föredrogs av David Petterson

•Antalet medlemmar är 538 st.

•Intäkter: 87063:33

•Kostnader: 81444:30

•Årets resultat: 5919:03

•Summa tillgångar: 338394:21

•Skulder och eget kapital: 338394:21

•Alvar Gustavsson föredrog revisionsberättelsen.

•Revisorerna hade inget att anmärka på den förda ekonomin och ansåg den förd enligt god bokföringssed.

8.Ansvarsfrihet för styrelsen

•Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

9.Val av ordförande för 1 år

•Ronald Appelqvist omval

10.Val av styrelseledamöter för 2 år

•Jonny Neinhart nyval

•Curt Johansson och Carl-Gustav Kjellman omval

11.Val av styrelsesuppleanter för 1 år

•Rune Johansson och Anna-Karin Hultén nyval

12.Val av en revisor för 2 år.

•Judy Olsson, omval

13.Val av två revisorsuppleanter för 1 år

•Marianne Anckar, omval

•John-Erik Jannerdal, nyval

14.Val av tre ledamöter i valberedningen för 1 år

•Birgitta Andersson och Axie Gustavsson

•Gun Wallnedal-Enghult, sammankallande

15.Val av ombud till hembygdskretsens årsmöte 2016-03-29

•Curt Johansson, Bertil Johansson, Ronald Appelqvist och Jonny Neinhart

16.Val av studieledare för 1 år

•Jörgen Engvall

17.Fastställa budget och verksamhetsplan

•Verksamhetsplanen föredrogs av Ronald Appelqvist.

•Budget föredrogs av David Pettersson. Den pekar på ett plusresultat på 350:-

•Budget och verksamhetsplan godkändes av mötet.

18.Fastställa omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar

•Ordförande får 3000:-

•Kassör får 2600:-

•Sekreterare får 2000:-

19.Fastställa årsavgift för 2017

•Årsavgiften föreslås vara oförändrad.

•BorisBengtsson hade en fråga om medlemsavgiften, han undrade om inbetalda medel minskat. Han fick svaret att beloppet ökat.

•Rolf Lindell tackade för ett bra möte och överlämnade klubban till Ronald Appelqvist som tackade för det fortsatta förtroendet.

20.Frågor till styrelse

•Judy Olsson hade en fråga om kökets ombyggnad som hon tycker är omodernt, bland annat en diskmaskin. Olle Andersson svarade att vattentrycket är för dåligt i vårt system för diskmaskin och kostnaden för hög för att leda in kommunalt vatten. Dessutom har vi så låg uthyrningskostnad på grund av bland annat avsaknaden av diskmaskin

21.Årsmötet avslutas

•Ordförande Ronald Appelqvist hälsade den nya styrelsen välkommen samt avslutade mötesförhandlingarna.

•Sverker Andersson avtackades efter 35 års arbete i föreningens valberedning.

•Rolf Gustafsson visade en film från Haverdal.

•Mötet avslutades med kaffe och goda smörgåsar.…………………………………………………………………………………

Rolf Lindell                                                       Lennart Karlsson

Mötesordförande                                             Sekreterare


………………………………………..…………………………………………..

Judy Olsson                                                      Lennart Hultman

Justerare                                                           Justerare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsprogrammet för 2016

Copyright ©  All Rights Reserved